Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vihm
Täna 0..4°C
  lorts
Homme 1..4°C
  lorts
Ülehomme 0..5°C
      est   eng  
 
reede 13. detsember 16:37
Esilehekülg Lääne-Viru Omavalitsuste Liit Liidu korraldatavad maakondlikud konkursid Välisabi projektid

Välisabi projektid  
 Tööle pääsu takistuste kõrvaldamine ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi abil

RAK_Sots

Projekti nimi:

Tööle pääsu takistuste kõrvaldamine ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi abil

Projekti number:

1.3.0301.09-0059

Toetuse saaja:

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Partnerid:

Ambla, Haljala, Koeru, Kuusalu, Laekvere, Rakke, Rakvere, Tapa, Vihula, Vinni, Viru-Nigula ja Väike-Maarja vald ning Rakvere linn

Projekti kestus:

1. juuli 2009 – 31. mai 2012

Rahastajad:

Euroopa Sotsiaalfond

Ambla, Haljala, Koeru, Kuusalu, Laekvere, Rakke, Rakvere, Tapa, Vihula, Vinni, Viru-Nigula ja Väike-Maarja vald ning Rakvere linn

Projekti eelarve (eurodes):

213820,25, millest ESF toetus 191732,64

Projektijuht:

Jaan Lõõnik, jaan@erkas.ee, 5161054

Projekti eesmärk:

Tsentraalselt reaalajas korraldatav ning ühtsetel alustel toimiv garanteeritult kõrge kvaliteediga sotsiaaltranspordisüsteem Lääne-Virumaal ja külgnevates Harju ning Järva maakonna omavalitsustes.

Projekti tulemused:

Ambla, Haljala, Kuusalu, Laekvere, Rakvere, Tapa, Vihula, Vinni, Viru-Nigula ja Väike-Maarja vallas ning Rakvere linnas on:

1) kehtestatud ühtne õiguslik alus sotsiaaltranspordi korraldamiseks omavahelises koostöös;

2) rakendatud on kavandatule vastavatel tingimustel toimiv sotsiaaltranspordisüsteem ning seeläbi elanikele tagatud paindlikud transpordivõimalused tööle pääsu soodustamiseks.


Lääne-Virumaa rahvaraamatukogutöötajate stažeerimine Taanis

Toetuse saaja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit                                                
Projekti number  1.5.0304.08-0094
Projekti elluviimise aeg veebruar - juuni 2009
Rahastajad Euroopa Sotsiaalfond
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Projekti maksumus Kokku 348 463 kr. 
ESF 278 203 kr. 
Omaosalus 70 260 kr. 
Projektijuht Ello Odraks, ello.odraks@virol.ee

RAK_Sots

Projekti raames korraldati neljapäevane õppereis Taani, kus tutvuti raamatukogunduse korraldusega nii suurtes keskustes kui ka hõreasustusega piirkondades. Lähemalt õpiti tundma raamatukogude organisatsioonimudeleid, lugejateeninduse korraldust, finantseerimise aluseid kui ka pakutavate teenuste nomenklatuuri ja korraldust. Õppereisi aitas korraldada Taani Kultuuriinstituut.


Lääne-Virumaa omavalitsuste kommunaalvaldkonna spetsialistide stažeerimine Rootsis Gävleborgi läänis

 

Toetuse saaja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit                                                
Projekti number 1.5.0304.08-0050 
Projekti elluviimise aeg september - november 2008
Rahastajad Euroopa Sotsiaalfond
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Projekti maksumus Kokku 108 428.00 kr. 
ESF 92 163.80 kr. 
Omaosalus 16 264.20 kr. 
Projektijuht Jaan Lõõnik, jaan.loonik@virol.ee

RAK_Sots

Projekti raames korraldati kolmepäevane õppereis Rootsi Gävleborgi lääni, kus tutvuti omavalitsuste rolliga piirkonna energeetika, veemajanduse, jäätmekäitluse ja ühistranspordi korraldamisel. Palju pöörati rõhku omavalitsustevahelise koostöö olulisusele ja seda eelkõige keskusasula ´vaatenurgast. Stažeerimise raames korraldati kaks väljasõitu praktilise töö objektidele, kus tutvuti lokaalse heitveepuhastiga ning jäätmete kogumis- ja sorteerimiskeskusega. Õppereisi aitas korraldada Region Gävleborg.

Lääne-Virumaa omavalitsusjuhtide stažeerimine Soomes Kouvola piirkonnas

Toetuse saaja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit                                                
Projekti number 1.5.0304.08-0053 
Projekti elluviimise aeg august - oktoober 2008
Rahastajad Euroopa Sotsiaalfond
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Projekti maksumus Kokku 52 660.41 kr. 
ESF 44 761.35 kr. 
Omaosalus 7 899.06 kr. 
Projektijuht Jaan Lõõnik, jaan.loonik@virol.ee

RAK_Sots

Projekti raames korraldati kahepäevane õppereis Soome Kymenlaakso maakonna põhjaossa Kouvola piirkonda, kus tutvuti omavalitsuste ühistegevuse mudelitega ning Kouvola piirkonna omavalitsuste ühinemise protsessil. Selle tulemusel said 10 Lääne-Virumaa kohaliku omavalitsuse juhti ülevaate kõnealuses piirkonnas tehtavast tööst piirkonna keskusasulate atraktiivsuse suurendamisel ning Kouvolas tegutseva kompetentsikeskuse tööpõhimõtetest. Õppereisi aitas korraldada Kymenlaakso Liidu Eesti esindus ning Kouvola Valdade Ühendus.

Lääne-Virumaa omavalitsuste sotsiaaltöö spetsialistide stažeerimine Soomes Kymenlaakso maakonnas

Toetuse saaja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit                                                
Projekti number 1.5.0304.08-0049 
Projekti elluviimise aeg august - oktoober 2008
Rahastajad Euroopa Sotsiaalfond
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Projekti maksumus Kokku 41 039.80kr. 
ESF 34 883.83 kr. 
Omaosalus 6 155.97 kr. 
Projektijuht Jaan Lõõnik, jaan.loonik@virol.ee

RAK_Sots

Projekti raames korraldati kahepäevane õppereis Soome Kymnlaakso maakonna põhjaossa Kouvola piirkonda, kus tutvuti omavalitsuste ühistegevuse mudelitega sotsiaaltöö arendamisel. Selle tulemusel said 10 Lääne-Virumaa kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonna arendamise eest vastutavat ametnikku ülevaate kõnealuses piirkonnas tehtavast tööst sotsiaalteenuste arendamisel (sh puuetega inimestele ning vanuritele suunatud teenused) ning Kouvola piirkonnas aktuaalsest kuue omavalitsuse peatsest liitumisest. Õppereisi aitas korraldada Kagu-Soome Sotsiaaltöökeskus (SOCOM).

Lääne-Virumaa majandus- ja loovusõpetajate esindajate  stažeerimine Rootsis Gävleborgi läänis

Toetuse saaja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit                                                
Projekti number 1.5.0304.08-0052 
Projekti elluviimise aeg mai - august 2008
Rahastajad Euroopa Sotsiaalfond
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Projekti maksumus Kokku 38 500 kr. 
ESF 32 564 kr. 
Omaosalus 5 936 kr. 
Projektijuht Jaan Lõõnik, jaan.loonik@virol.ee

RAK_Sots

Projekti raames korraldati kahepäevane õppereis Rootsi Gävleborgi lääni, kus tutvuti ettevõtlikkuse koolitusprogrammiga "Entré". Selle tulemusel said osalejad (Kairi Kroon, Tapa lasteaed "Pisipõnn", Marina Muravkina, Rakvere Vene Gümnaasium ja Eva Vahtramäe, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool)ülevaate kõnealuse ettevõtlikkuse õppe programmi alusel tehtavast tööst nii alusharidusasutuses, üldharidusasutuses kui ka täiskasvanuõppes. Saadi teadmisi Rootsis kasutatavast õppemetoodikast ja õppevahenditest, koostöösuhetest omavalitsuse ja ettevõtjatega. Saadud informatsiooni levitatakse Lääne-Virumaa pedagoogidele 26. augustil toimuval Lääne-Virumaa hariduse päeval.

Lääne-Viru maakondliku jäätmekeskuse rajamise I etapp

Toetuse saaja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Projekti number 4.0203-0137
Projekti elluviimise aeg detsember 2004 - veebruar 2007
Rahastajad Euroopa Regionaalarengu Fond
Lääne-Viru maakonna omavalitsused
Projekti maksumus Kokku                             1 506 713.50 kr.
ERDF                                674 355.68 kr.
Omaosalus                        832 357.82 kr.
Projektijuht Jüri Eljas, virol@virol.ee                 

Projekt oli esimeseks sammuks Lääne-Virumaale maakondliku jäätmekäitluskeskuse rajamisel. Jäätmekäitluskeskuse rajamise vajadus tuleneb olemasolevate keskkonnanõuetele mittevastavate prügilate sulgemisest hiljemlat juulis 2009. Keskus luuakse eesmärgiga vähendada maakonnast kogutavate jäätmete transpordikulusid ning vähendada prügilatesse ladestatavate taaskasutatavate jäätmete hulka. See hakkab tegelema jäätmete sorteerimise, ümberlaadimise, vaheladustamise, suurjäätmete purustamise ning biolagunevate jäätmete kompostimisega. Lisaks kujuneb keskus maakonna keskseks jäätmekäitluse korraldusüksuseks, kus hakatakse tegelema elanike teavitamise ning omavalitsustevahelise koostöö koordineerimisega.

Projekti abil valiti jäätmekäitluskeskusele sobivaks asukohaks Rakvere prügila kõrval asuv maa-ala, viidi sellel läbi keskkonnamõjude hindamine, tehti geodeetilised mõõdistused ja geoloogilised uuringud. Valmis detailplaneering ning ehitusprojekt (ei hõlma sorteerimisvabrikut ega kompostimisüksust). Projekti käigus koostati ka rahastustaotlus ehitusprojektis ette nähtud tööde rahastamiseks Norra ja EMP programmile.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee