Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vahelduv
Täna -15..-3°C
  vahelduv
Homme -15..-3°C
  selgelumi
Ülehomme -6..1°C
      est   eng  
 
teisipäev 22. jaanuar 03:40
Esilehekülg Lääne-Viru Omavalitsuste Liit Maakondlike ühisürituste finantseerimine

Maakondlike ühisürituste finantseerimineLääne-Viru maakonna ühisürituste ja koostöö finantseerimine

Lääne-Viru maakonna ühisürituste ja koostöö finantseerimise kord


LÄÄNE-VIRU MAAKONNA ÜHISÜRITUSTE JA KOOSTÖÖ FINANTSEERIMISE KORDKINNITATUD 

 

VIROL üldkoosoleku 4.veebruari 2011 otsusega nr.2

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse § 2 lg 2 ja põhikirja p. 24.19 

 

Üldkoosolek 

 

o t s u s t a b : 

 

1. Lääne-Viru maakonna ühisürituste ja koostöö finantseerimise kord reguleerib maakonna ühisürituste ja koostöö korralduskulude katmise taotlemist, taotluste menetlemist ja aruandlust.


2. Ühisüritus on kasumit mittetaotlev ettevõtmine, mis on korraldatud maakonna elanikele või mis aitab oluliselt kaasa maakonna kui terviku tuntuse suurenemisele.


3. Koostöö on Lääne-Virumaa valdade-linnade ühine ettevõtmine mingi eesmärgi saavutamiseks.

4. Ühisürituste ja koostöökulude katteks mõeldud vahendid kogutakse Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu (edaspidi VIROL) liikmete eraldistest ja muudest vahenditest.

5. Ühisürituste ja koostöö finantseerimise mahu otsustab igal aastal VIROL Üldkoosolek.

6. Taotluse maakonna ühisürituste ja koostöökulude katteks võib esitada kas Lääne- Viru maakonna kohalik omavalitsus või ühisürituse korraldaja Lääne-Viru kohaliku omavalitsuse toetusel.

7. Maakondliku ühisürituse ja koostöö finantseerimise taotluses (Lisa 1) esitatakse järgmised andmed:
- taotleja nimi, registreerimisnumber ja kontaktandmed;
- pangakonto rekvisiidid, kuhu soovitakse toetus kanda;
- ürituse nimi, kestus, eesmärk, sihtgrupp ja oodatav tulemus;
- ürituse lühikirjeldus;
- ürituse eelarve, finantseerimisallikad ning andmed kaasfinantseerijate kohta;
- taotletava toetuse suurus ja sihtotstarve (kulude jaotus);
- muu selgitav materjal.

8. Taotlused esitatakse VIROL büroosse.

9. Taotluse esitamise viimane tähtaeg on 15. märts ja 15. oktoober. Kui tähtaeg langeb laupäevale või pühapäevale, siis loetakse viimaseks tähtajaks järgnev tööpäev.

10. VIROL büroo registreerib kõik taotlused.

11. Taotlused vaatab läbi ja ettepaneku nende rahastamiseks teeb VIROL finantseerimiskomisjon (edaspidi komisjon) kaasates vajadusel valdkondade spetsialiste.


12. Komisjon tuleb kokku hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluste vastuvõtmise lõpetamist.

13. Komisjon lähtub otsuse tegemisel järgmistest põhimõtetest:
13.1. Taotluse eelarves peab olema näidatud oma- või kaasfinantseerimise suurus.
13.2. Taotluste menetlemist võib edasi lükata järgmisesse vooru, juhul kui üritus toimub ajaliselt vähemalt 2 kuud peale järgmise taotlusvooru avanemist.

13.3. Üritus peab toimuma pärast finantseerimistaotluse esitamist.
13.4. Vähemalt 20 % aastasest ühisürituste ja koostöö finantseerimise mahust eraldatakse VIROL lepinguliste kohustuste, maakondlike ühiskollektiivide, maakondliku laulupeo ja rahvatantsupeo rahastamiseks.


14. Komisjoni ettepaneku kinnitab VIROL Üldkoosolek otsusega.

15.VIROL-i büroo informeerib taotlejaid Üldkoosoleku otsusest ja korraldab lepingute sõlmimise.

16. Eraldatud toetus kantakse  taotleja pangakontole vastavalt lepingule.


17. Toetuse saaja esitab projekti aruande (Lisa 2) ühe kuu jooksul alates projekti lõppemisest. Aruandes näidatakse ära:
- andmed ürituse korraldaja ning projekti kohta;
- ürituse läbiviimise ja tulemuste kirjeldus;
- ürituse korraldamisega seotud koostööpartnerite nimekiri;
- VIROL toetuse abil avaldatud publikatsioonid või õppematerjalid;
- ürituse finantsaruanne ja kuludokumentide koopiad mis puudutavad VIROLi toetuse
kasutamist;

- tegevustoetuse taotlejad (13.4) esitavad 15. oktoobriks koos taotlusega eelmise majandusaasta aruande (MTÜ-d) või vabas vormis tegevusaruande.
-VIROLil on õigus nõuda toetuse saajalt aruande õigsuse kontrollimiseks täiendavaid dokumente.


18. Kui toetuse saaja ei esita p 17 nimetatud aruannet või sisaldab see valeinfot, siis tuleb toetuse saajal tagastada kogu saadud toetus. 

 

Mihkel Juhkami

Üldkoosoleku juhataja

 

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee